Co povinné ručení nekryje?

Nejste si jistí, co všechno pokryje vaše zákonné pojištění vozidel? Ze zákona jsou z této pojistky hrazeny pouze škody způsobené druhé osobě na zdraví (i úmrtí) nebo majetku provozem vašeho vozidla. Pojišťovna tyto škody a újmy hradí do výše sjednaného limitu (min. 35 000 000,- Kč), pokud škoda sjednanou hranici přesáhne, musíte rozdíl doplatit sami. Pojišťovna také nemusí uhradit žádné škody, pokud se prokáže, že: byla škoda způsobena úmyslně; vozidlo nebylo technicky způsobilé k provozu; vozidlo bylo použito neoprávněně; řidič se bezdůvodně odmítl podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu a omamných látek,… další případy jsou rozebrány v zákoně č. 168/1999 Sb., O pojištění zodpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla.